Dynamisk Varmeregnskab

Fakta om dynamiske varmeregnskaber. Derfor kan måling af indeklima ikke erstatte varmemålere som basis for varmeafregning.

Det mener vi i målerbranchen

I målerbranchen er vi varme fortalere for indeklimamålinger, som vi også selv tilbyder løsninger til. Der er ingen tvivl om at indeklima har stor betydning for beboernes helbred såvel som for bygningens stand. Ligeledes kan indeklimamålinger være nyttige til at foretage beregninger i forbindelse med energirenovering, og de kan ligeledes bidrage til at øge opmærksomheden omkring indeklimaadfærd.

Men vi kan ikke støtte op om ’Dynamisk varmeregnskab’, som vi på mange områder mener er direkte uforsvarligt.

Hvad er Dynamiske varmeregnskaber?

Dynamisk varmeregnskab er et koncept, hvor man afregner varmen på basis af indeklimamålinger frem for det faktiske varmeforbrug. Varmemåleren på radiatoren erstattes med en måler, som hvert femte minut måler boligens temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau.

Dokumentation

Indeklima- og energiforskning fra det EU-støttede internationale forskningsprojekt ’Mobistyle’, som blandt andet Aalborg Universitet indgår i, viser blandt andet, at der ingen sammenhæng er mellem det målte CO2-niveau og det faktiske energiforbrug i boliger, og at indeklimamålinger er yderst påvirkelige af en række faktorer, som intet har at gøre med varmeforbrug.

Ligeledes viser et midtvejsnotat fra Aalborg Universitet med foreløbige resultater for forsøgsprojektet med Dynamisk varmeregnskab, at beboere, som udviser energibesparende adfærd, kommer til at betale for naboernes højere energiforbrug. Således fremgår det af resultaterne fra forsøget, at lejere, som normalt har en lav varmeudgift som følge af et lavt energiforbrug, får en større regning, mens lejere med en traditionel høj varmeregning på grund af et højt energiforbrug, nu får en lavere regning med de dynamiske varmeregnskaber. Den samlede varmeregning er altså blevet omfordelt til fordel for de beboere, som har et højt energiforbrug.

Fakta om Dynamiske varmeregnskaber

Ingen sammenhæng mellem indeklima og energiforbrug

Forskning viser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem indeklima og energiforbrug. I det EU-støttede forskningsprojekt om indeklima, Mobistyle, har man kunnet dokumentere, at både boliger med et højt energiforbrug og boliger med et lavt energiforbrug, kan have et godt indeklima, når man måler på temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau. Derfor er der ikke fagligt belæg for at koble varmeafregningen op på målinger af indeklima.

Beboere med et lavt energiforbrug får en højere varmeregning

Med dynamiske varmeregnskaber stiger varmeregningen ikke, hvis man har et højt energiforbrug, når blot man opnår gode indeklimamålinger ved fx at lufte mere ud. Derfor vil mange beboere, som tidligere har haft en høj varmeregning som følge af et højt energiforbrug, opleve, at de får en lavere regning med Dynamisk varmeregnskab. Omvendt vil mange beboere, som er vant til at få en lav varmeregning, fordi de har været gode til at spare på deres energiforbrug, modtage en højere regning med Dynamisk varmeregnskab. Der sker således en omfordeling af varmeudgifterne, som ikke længere er sammenhængende med den enkeltes reelle forbrug.

Dynamisk varmeregnskab kan føre til et øget energiforbrug

Hensigten med den normale forbrugsmåling og -afregning er at give beboerne et økonomisk incitament til at reducere energiforbruget. Det fremgår både af EU's energieffektiviseringsdirektiv og hensynet bag Målerbekendtgørelsen. Med dynamiske varmeregnskaber skal man ikke betale ekstra for et højt energiforbrug, fordi varmeafregningen i stedet er knyttet op på indeklimaet. Man fjerner således det økonomiske incitament til energibesparende adfærd for i stedet at fokusere på beboernes indeklimaadfærd.

Indeklimamålere er ikke underlagt sikkerheds- og kontrolkrav

Med Dynamisk varmeregnskab hæftes beboernes varmeafregning op på en målertype, som ikke er underlagt nogen krav om standardisering, kontrol og sporbarhed. For i modsætning til både varmefordelingsmålere, vandmålere, elmålere og varmeenergimålere, er indeklimamålere ikke omfattet af en godkendelsesordning. Dermed har man reelt ingen garanti for, at målingerne og den dertil knyttede afregning er korrekt, og man har ringe mulighed for at efterprøve det. Skulle der opstå tvivlsspørgsmål og uenighed omkring varmeregnskabet, vil det således både stille lejer og udlejer i en situation, hvor det er svært at løfte bevisbyrden og dokumentere eventuelle påstande om ukorrekte eller manipulerede målinger.

Samtlige indeklimamålere dumpet i test

Med Dynamisk varmeregnskab beregnes lejernes varmeudgifter ud fra målinger fra en indeklimamåler. Mens sådanne målinger måske kan være gode nok som overordnet indikation på indeklimaet, skal man passe på med at knytte udgifter i kroner og ører op på målerens nøjagtighed. Indeklimamålere er generelt unøjagtige i deres målinger. Ingen af de testede indeklimamålere i forsøget "Fair Commissioning" blev fundet gode nok, idet kun én af de testede målere levede og til producentens angivne nøjagtighed af relativ luftfugtighed. Og slet ingen af indeklimamålerne levede op til producentens angivne CO2-nøjagtighed. Ingen af de testede indeklimamålere målte altså nøjagtigt.

Hvem står bag forsøgsprojekterne?

Forsøgsprojekterne med dynamiske varmeregnskaber er gennemført i nogle boligafdelinger hos Domea.dk og BoVest med støtte fra Landsbyggefonden. Forsøgsprojektet følges af forskere fra DTU og SBi ledet af rådgivningsvirksomheden Exergi anført af Göran Wilke, idémanden bag konceptet ”Dynamisk varmeregnskab” og ejer af det nu konkursramte selskab IC-meter, der også har været leverandøren af de indeklimamålere, der er anvendt i forsøgsprojektet.