Holdningsmanifest – Det mener vi om Dynamisk Varmeregnskab i målerbranchen

I målerbranchen er vi varme fortalere for indeklimamålinger, som vi også selv tilbyder løsninger til. Der er ingen tvivl om at indeklima har stor betydning for beboernes helbred såvel som for bygningens stand. Ligeledes kan indeklimamålinger være nyttige til at foretage beregninger i forbindelse med energirenovering, og de kan ligeledes bidrage til at øge opmærksomheden omkring indeklimaadfærd. 

Men vi kan ikke støtte op om ’Dynamisk varmeregnskab’, som vi mener er fagligt uforsvarligt og hverken kommer klimaet eller boeboerne til gavn. 

Det er vores klare holdning, at indeklimamålinger og varmeafregning skal holdes adskilt, da der ikke er sammenhæng mellem de to.

Forbrugsbaserede varmeregnskaber, hvor man betaler for den varme, man har brugt, giver beboerne et økonomisk incitament til spare på energiforbruget. Går man væk fra forbrugsbaseret varmeafregning, fjerner man incitamentet til energibesparende adfærd.

Uden incitament til at spare på varmen, må det forventes, at det samlede energiforbrug vil stige. Det undergraver effekten af grøn renovering og øger klimabelastningen.

I vores optik er dynamiske varmeregnskaber et ugennemtænkt koncept, som giver en uretfærdig fordeling af regningen blandt beboerne, rammer de svageste borgere og risikerer at efterlade både lejerne og boligselskaberne med en højere regning end forventet.

Vi kan ikke acceptere, at tilliden til målinger og forbrugsafregninger sættes over styr af et usagligt projekt baseret på unøjagtige målere, der ikke er underlagt de nødvendige krav om kontrol og sporbarhed. I målerbranchen er vi underlagt en lang række regler, som skal sikre, at fagligheden er i orden, og at lejere og boligejere kan stole på datagrundlaget i varmeregnskaberne. Blandt andet er der klare regler for placering af målere, herunder dokumentation af forhold, som kan påvirke målingerne, ligesom varmemålere skal være MID-godkendte og er underlagt krav om standardiseret kontrol, manipulationssikring, dokumentation af præcision og sporbarhed i forhold til en bestemt referencemåling. Det er jo blandt andet for at sikre både lejer og udlejer, hvis der skulle opstå tvistsager. Indeklimamålerne er ikke underlagt disse krav og bør derfor heller ikke lægges til grundlag for forbrugsafregning. 

Vi tilskynder forskning i og måling af indeklima. Men indeklima handler om bygning og adfærd – ikke om varmeforbrug. Energirenoveringer er en effektiv måde at forbedre indeklimaet og samtidigt opnå energibesparelser. Derfor bør man ikke, som med dynamiske varmeregnskaber, lægge al ansvaret for indeklima over på beboerne frem for på de bygningsansvarlige. Og vil man give beboerne en økonomisk belønning eller straf for et godt indeklima, henstiller vi til, at man undersøger alternative afregningsmuligheder, fx via huslejen. 

Vi stiller os til hver en tid til rådighed til sparring på, hvordan man kan fremme et sundere indeklima – uden at øge energiforbruget eller gå på kompromis med fagligheden

Læs mere hos Brunata
Læs mere hos Ista
Læs mere hos Techem